Transportvilkår

10 januar 2017
Flytoget AS’ ansvar for kunder med Flytoget og deres bagasje reguleres av ”Lov om jernbaneansvar overfor reisende” av 10.06.1977 nr. 73.

§1. Transportvilkårenes gyldighet

a. Transportvilkårene gjelder mellom Flytoget AS og den enkelte kunde samt for kundens håndbagasje på alle Flytogets avganger.

b. Dersom Flytoget benytter andre transportmidler for å gjennomføre den avtalte transporten, gjelder disse transportvilkår også på slike reiser.

§2. Flytogets plikt til å transportere kunder og håndbagasje

a. Flytoget plikter ved gjennomføring av persontransport å ivareta de reisendes behov på best mulig måte. Herunder å tilstrebe god informasjon i forkant av reisen, under reisen, samt ved forsinkelser og   innstillinger.

b. Flytoget plikter å transportere kunder som har validert kredittkort, eller har gyldig billett, frem til bestemmelsesstasjonen. Transporten skal skje uten unødvendig opphold og om nødvendig med annet transportmiddel enn flytog.

c. For kunder som har behov for særskilt tilrettelagte ombord- og avstigningsforhold, samt plassforhold ombord, gjelder plikten så langt forholdene er lagt til rette for slik transport, eller hvor tilrettelegging kan skje uten at forsinkelser oppstår.

d. Flytoget plikter ikke å transportere kunder som:
 - er beruset eller gjennom oppførsel kan medføre sikkerhetsrisiko eller være til sjenanse for medpassasjerer.
 - ikke retter seg etter flytogets anvisninger.
 - krever ekstraordinær tilrettelegging i forbindelse med transporten der Flytoget på forhånd ikke er gitt anledning til å planlegge nødvendige tiltak før avreise.

e. Flytoget kan innstille flytogavganger og omdisponere togmateriell når eller ved:
 - myndighetene krever dette ut fra nasjonale hensyn
 - årsaker utenfor Flytogets kontroll, så som ekstraordinære værforhold eller 
  force majeure, offentlig påbud og forbud, streik og lockout.
  
Flytoget skal gi god informasjon så tidlig som mulig ved innstillinger eller endringer av flytogavganger. Planlagte innstillinger eller endring av rutetider, samt tilbud om alternativ transport som Flytoget organiserer for disse, vil så tidlig som mulig bli kunngjort i de til enhver tid tilgjengelige kanaler.

f. Kunden kan ta med seg håndbagasje på flytoget som fastsatt nedenfor:
 - reiseeffekter som kofferter, vesker og lignende som den reisende selv uten vansker 
  kan bringe med seg inn i flytoget og plassere på anviste bagasjeplasser. Stor bagasje 
  skal plasseres i egen avdeling.
 - barnevogner og ski kan medtas så langt merket plass tillater det. 
 - transport av sykler skjer mot betaling og plasseres på anvist plass. Det finnes et begrenset antall plasser til sykler på hver avgang.

g. Kunder som har med hund eller små kjæledyr, anvises plass i den grad plassen i merket vogn tillater det. Kjæledyrene skal være i bur eller holdes i bånd.

h. Dersom håndbagasje eller ting som kunden bærer på seg, helt eller delvis går tapt eller blir skadd under reisen, plikter Flytoget å erstatte tapet eller skaden, såfremt det ved samme hending oppstår personskade som Flytoget helt er ansvarlig for etter § 3 i Jernbaneansvarsloven av 10.06.1977 nr.73, eller tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra Flytogets side. Ansvaret er begrenset til halve grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G) for hver reisende.

Begrensning av erstatningen til 1/2 G gjelder ikke i tilfeller hvor Flytoget har forvoldt skaden forsettlig eller grovt uaktsomt.

i. Kunden må selv føre tilsyn med bagasje under flytogreisen. Flytoget har ikke ansvar for stjålet eller tapt bagasje.

§3. Billettløs reise og billett

a. Kunden skal før reisens start ha validert (avlest) gyldig kredittkort. Hvis kunden ikke reiser billettløst, skal billett kjøpes før ombordstigning. Gyldige kort som kan benyttes for billettløse reiser med Flytoget er Visa, MasterCard, Diners Card og American Express. Kortene er merket med respektive logo på kortleserne.
Bruk av billettløse reiser eller kjøp av billett gir ikke automatisk rett til sitteplass.

b. Billettløse reiser ved bruk av kredittkort validert før avreise, gir grunnlag for fakturering av pris for riktig reisestrekning som kunden skal reise. Kjøpt billett angir billettype, pris og strekning kunden har kjøpt og betalt for. Billettløs reise med avtale om rabattert pris (student og honnør), krever registrering av profil og kort på Flytogets nettside.

c. Ved reise til Oslo Lufthavn valideres kredittkort i utplasserte kortlesere på hver flytogstasjon. Kunder med kjøpt billett kan gå rett om bord uten billettavlesning. Ved ankomst til Oslo Lufthavn skal alle kunder avlese sitt kredittkort eller billett i billettavlesere (validatorer) som er plassert på ankomstplattformen. Kunder som reiser billettløst med kredittkort og som ikke har avlest kortet i kortleseren på avreisestasjonen, vil bli belastet for lengste streknings pris. Ved reise fra Oslo Lufthavn må kunder som reiser billettløst angi destinasjon når kredittkortet blir avlest i kortleseren. Reisestrekning blir registrert og gir grunnlag for fakturering av riktig reisepris. Kunder med billett for definert strekning, validerer denne i billettavleseren.

d. Kunden skal vise avlest kredittkort eller forhåndskjøpt billett og eventuelt moderasjonsbevis på oppfordring fra Flytogets personale og kontrollpersonale. Kunder som ikke kan framvise gyldig billett, validert kredittkort/billett eller gyldig moderasjonsbevis ved reise på rabattert pris, vil bli avkrevd et gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. Ved glemt bevis kan kopi av gyldig bevis sendes til Flytogets kundeservice innen tre døgn etter fullført reise, og gebyr kan slettes.

e. Kunder som reiser med kredittkort og som ønsker reisekvittering kan selv registrere seg på Flytogets internett side. For ettertid kan kunden velge å legge inn som fast prosedyre at reisekvittering blir sendt automatisk til oppgitt e-post adresse. Fakturering for reisen skjer fra utsteder av kredittkortet i h.h.t. inngått avtale.

f. Opphold under reisen er ikke tillatt. Dette gjelder ikke dersom en kunde har reist fra Oslo Lufthavn med et avlest (validert) kort eller kjøpt billett for en stasjon lenger enn Oslo S og feilaktig gått om bord i tog som har Oslo S som endestasjon.

g. Forhåndskjøpt billett er gyldig i seks måneder fra kjøpsdato dersom ikke annet er angitt.

h. Forhåndskjøpt billett til Flytoget gir ikke adgang til andre transportmidler enn Flytoget selv om disse kjører på samme strekning, med mindre det i en avvikssituasjon gis adgang til dette fra togpersonalet.

i. Billett utstedt for reiser med andre tog enn Flytoget gjelder ikke som gyldig reisebevis med Flytoget, med mindre det i en avvikssituasjon gis tillatelse til dette fra togpersonalet.

j. Når reisende forhåndskjøper billett hos Flytoget, skal vedkommende forvisse seg om at billetten stemmer overens med ønsket reise.

§4. Refusjoner

Flytoget refunderer billetter ved Flytogets salgsskranke på Oslo Lufthavn eller ved Flytogets kundeservice etter følgende regler:

a. For ansattkort (månedskort eller klippekort) for ansatte ved Oslo Lufthavn skjer refusjon når den reisende slutter i sitt arbeid på flyplassen eller grunnet sykdom ikke har anledning til å benytte billetten. Refusjon skjer etter framvisning av sluttattest eller sykemelding fra lege.

Refusjonsbeløpet vil forholdsmessig avregnes på bakgrunn av gyldighetsperioden for sykemeldingen.

b. Tapte billetter refunderes ikke.

c. Enkeltbilletter refunderes ikke.

Krav om refusjon fremsettes skriftlig og innen ett år etter reisen, til: 
flytoget@flytoget.no, eller 
Flytoget AS
Pb. 19 Sentrum
0101 Oslo

§5. Generelle bestemmelser om flytogreisen

a. Kunden må møte opp på plattform og ta plass i Flytoget i god tid før flytogavgang. 

b. På- og avstigning skal kun skje der dette annonseres.

c. Bruk av rusmidler om bord i Flytoget er ikke tillatt. 

§6. Bestemmelser ved forsinkelser og driftsavbrudd

a. Kunden kan fremme krav om dekning av dokumenterte utgifter, begrenset oppad til 3/10 av Folketrygdens grunnbeløp, for eksempel utgifter til:
- Rimeligst mulig alternativt transportmiddel fram til bestemmelsesstasjon, dersom 
 Flytoget ikke innen rimelig tid har etablert annet transportalternativ for strekning. 
 Ved vurderingen av hva som er rimelig tid legger Flytoget til grunn at det uten unødig opphold blir iverksatt tiltak som så snart som mulig bringer alle kundene fram til bestemmelsesstasjon.
- Telefonutgifter kunden får ved å skaffe annen transport.
- Kost og losji når dette er nødvendig og hvor Flytoget ikke skaffer dette kostnadsfritt 
 for kunden.

Listen er ikke uttømmende.

b. Dersom Flytoget ankommer Oslo Lufthavn mer enn 30 minutter etter oppsatt rutetabell og kunden ikke rekker sin flyavgang, kan kunden fremme krav om erstatning for videre reise til endelig destinasjon begrenset oppad til 3/10 av Folketrygdens grunnbeløp, for billetter som ikke er byttbare eller refunderbare. 
Garantien dekker ikke billetter for eventuell videre reise etter første flyreise, som kunden fremdeles kan nå til tross for forsinkelsen.

c. Erstatning kan ikke kreves dersom kunden tross forsinkelsen har nok tid til å nå avgang for videre transport i henhold til flyselskapenes minimums fremmøtetider. Kunden plikter å begrense et eventuelt tap ved å beregne rimelig tid for ankomst til bestemmelsesstasjon Oslo Lufthavn anbefaler minst 60 minutter fremmøte på innenlands turer og 90 minutter på utenlandsturer. 

d. Uansett type forsinkelse, erstatter ikke Flytoget utgifter som følge av flytogforsinkelse eller innstilt togavgang som skyldes forhold som ligger utenfor Flytogets kontroll, så som ekstraordinære værforhold eller force majeure, offentlig påbud og forbud, streik eller lockout. Flytoget må kunne påvise at årsaken ligger utenfor Flytogets kontroll.

e. Kunden skal så vidt mulig skriftlig avtale utgiftsdekning med flytogvert eller kundeveileder på forhånd. For framsetting av krav, jfr. § 7, pkt c.

§7. Mangler

a. Det foreligger en mangel dersom reisen ikke svarer til hva kunden, ut fra reisens pris, reisevilkår og reiseinformasjon hadde grunn til å forvente. Ved mangler som her beskrevet kan den reisende kreve et forholdmessig prisavslag. Kunden plikter så vidt mulig å informere flytogvert om mangler om bord. Kunden kan kun kreve prisavslag dersom Flytoget ikke utbedrer mangelen, eller skaffer til veie et fullverdig alternativ under reisen.

b. Ved feil informasjon fra Flytogets personale, feil utstedt billett, feil skilting eller feil informasjon i rutepublikasjoner som påfører kunden utgifter til alternativ transport eller andre nødvendige tiltak, kan kunden kreve erstattet direkte påregnelige og dokumenterte utgifter.

c. Med bakgrunn i forannevnte pkt a og b fremsettes eventuelle krav skriftlig innen ett år etter reisen til: flytoget@flytoget.no, eller
 Flytoget AS
 Pb 19 Sentrum
 0101 Oslo
 Mrk: Kundehenvendelser

§8. Generelle ansvarsregler for Flytoget og kunden

Flytogets ansvar for kunden og kundens håndbagasje reguleres av Jernbaneansvarsloven av 10.juni 1977 nr. 73. Du finner denne loven gjengitt på www.lovdata.no.

b. Flytoget behandler personopplysninger i henhold til regelverket i Personopplysningsloven av 14. april 2000, med forskrift. Kredittkortopplysningene behandles i henhold til avtale med kredittkortselskapene. Disse opplysningene er kryptert og særskilt sikret. Belastningsdetaljer for reiser lagres kun fram til belastningstidspunkt.

c. Kunden plikter å erstatte skader som ved forsett eller grov uaktsomhet påføres Flytoget.

§9. Regler ved tvister

a. Tvist mellom kunden og Flytoget skal først søkes løst mellom kunden og ombordpersonalet.

b. Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet mellom partene nevnt i pkt. a kan saken tas opp skriftlig med Flytoget innen ett år etter reisen, ved følgende adresse: 
 Flytoget AS
 Pb 19 Sentrum
 0101 Oslo
 Mrk: Kundehenvendelser

c. Skulle kunden ikke være enig i Flytogets håndtering av henvendelsen, kan kunden får saken behandlet av Transportklagenemnda, postboks 2924 Solli, 0230 Oslo. Saken må være nemnda i hende innen fire uker etter at kunden har mottatt Flytogets endelige svar i saken. For mer informasjon kontakt nemnda på telefon 22 54 60 00 eller se www.transportklagenemnda.no.

§10. Bekjentgjøring av vilkårene

 ”Transportvilkår for kunde med Flytoget AS” finnes på www.flytoget.no. Billettens bakside har påtrykket informasjon om hvor Transportvilkårene kan leses.

Disse vilkår er supplert med forskrift om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser (jernbanepassasjerrettighetsforskriften) av 3. september 2010 nr. 1241. I tilfelle motstrid mellom transportvilkårene og jernbanepassasjerforskriften til skade for passasjerene, gjelder jernbanepassasjerforskriften.