Bærekraft og samfunnsansvar

I Flytoget har bærekraft og samfunnsansvar en strategisk betydning, og blir sett på som en sentral forutsetning for selskapets langsiktige resultater og verdiskapning.
Kvinne ser ut av togvindu

Les mer

Flytogets etiske retningslinjer skal sikre god etisk praksis og definere felles standarder for alle ledere, medarbeidere og styremedlemmer i Flytoget.

Selskapets strategiske og forretningsmessige prioriteringer skal bidra til en bærekraftig utvikling, samt skape attraktivitet blant interessentene – enten det er eier, myndigheter, kunder, leverandører, samarbeidspartnere eller frivillige organisasjoner.

For arv og miljø

Oslo er Europas mest hurtigvoksende by frem mot 2020. Denne befolkningsveksten betyr at byen står ovenfor en økende trafikkutfordring, og et klima i endring. Antall flypassasjer som benytter Oslo Lufthavn i løpet av et år er forventet å øke betydelig. Kapasiteten vil øke fra 23 millioner i 2012 til 28 millioner i 2017.

Kollektivtransport er en viktig bidragsyter i møtet med disse utfordringene. Flytoget ble etablert med mål om å bidra til 50 prosent kollektivandel til og fra Oslo Lufthavn. Dette målet er for lengst oppnådd. Oslo Lufthavn har nå Europas høyeste kollektivandel på 68 prosent. I reguleringsplanen for Oslo Lufthavn, godkjent i 2013, er det satt et nytt mål om at kollektivandelen til og fra Oslo Lufthavn skal øke til 75 prosent i 2020.

I kjernen av Flytogets virksomhet ligger et samfunnsoppdrag om å tilby det mest effektive og mest miljøvennlige transportalternativet til og fra Oslo Lufthavn. For Flytoget handler bærekraft om å løse dette samfunnsoppdraget på en måte som sikrer langsiktig lønnsomhet, og samtidig er til fordel for miljøet, medarbeidere og samfunnet som Flytoget er en del av.

Kollektiv drivkraft

Flytogets fremste bidrag til en bærekraftig utvikling av samfunnet er å være en drivkraft og leverandør av økt kollektivtrafikk. For å kunne bidra til dette må tilbudet til kundene være så attraktivt at de velger bort bil og drosje til fordel for tog. Et attraktivt kollektivtilbud kjennetegnes av sikkerhet, høy regularitet, førsteklasses materiell, høy frekvens, høy punktlighet, høy servicegrad og forutsigbarhet.

Flytoget jobber målrettet for å øke sømløsheten i kundenes totale reise, og skal være en drivkraft for utvikling av et kundefokusert og helhetlig kollektivtilbud. Flytoget skal samarbeide med aktører i og utenfor jernbanen med mål om et felles løft av kvaliteten i kollektivtilbudet. Selskapet skal også samarbeide med aktører utenfor jernbanen for å møte kundenes behov gjennom tilrettelegging for sømløse reiser og integrering av kollektivtilbudet.

Miljøvennlig jernbanedrift

I tillegg til å jobbe for å få flere til å reise kollektivt til Oslo Lufthavn og bidra til at kollektivandelen øker, skal Flytoget også sikre at passasjerene blir fraktet på en sikker, punktlig og ressurseffektiv måte. Selskapets miljøhensyn og kommersielle hensyn og mål må til enhver tid være hensiktsmessig balansert for å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling.

Dette innebærer blant annet at Flytoget skal tilstrebe å transportere flest mulig passasjerer med bruk av minst mulig strøm, samt bruke opprinnelsesgarantert strøm eller tilsvarende. Selskapet skal også sørge for at det stilles miljøkrav til leverandører av vedlikehold og togmateriell og at livløpsvurderinger ligger til grunn for alle anskaffelser.

Motiverte medarbeidere og samfunnsengasjement

Motiverte medarbeidere er en forutsetning for Flytogets mål om å levere god service. HR-arbeidet i Flytoget skal bidra til at selskapet kan tiltrekke seg nye medarbeidere, og utvikle og beholde eksisterende medarbeidere.

I tillegg til Flytogets grunnleggende ansvarsområder knyttet til bærekraft, har Flytoget i mange år valgt å ha et sosialt engasjement. I 2012 gikk Flytoget inn i Bjørvika-samarbeidet i regi av Kirkens Bymisjon. Mange medarbeiderne i Flytoget engasjerer seg i frivillig arbeid knyttet til denne avtalen, og selskapet ser at dette engasjementet bidrar til å bygge stolthet, trivsel og motivasjon.

I tillegg er ambisjonen med disse samarbeidsavtalene er å ta ansvar for en bærekraftig utvikling av lokalmiljøet langs flytogstrekningen, slik at områdene blir tryggere og bedre for alle som oppholder seg her. Målet er også å bidra til god utnyttelse av samfunnets ressurser, slik at mennesker fra sårbare grupper blir ivaretatt på en god måte og at dette bidrar til økt samfunnsnytte.

Langsiktig verdiskapning

For å lykkes med en langsiktig verdiskapning, har Flytoget i 2014 jobbet med å integrere bærekraft og samfunnsansvar i selskapets virksomhetsstyring, samt strategi- og handlingsplaner for 2015 – 2018. I tillegg jobber Flytoget for å ha en åpen, kontinuerlig og målrettet dialog om bærekraft og samfunnsansvar med prioriterte interessenter.

Det henvises i den forbindelse til bærekraftrapporten, som er en del av årsrapporten, for en nærmere beskrivelse av Flytogets arbeid med bærekraft og samfunnsansvar. Her gis en fullstendig redegjørelse av Flytogets tilnærming, innsats, resultater og ambisjoner knyttet til prioriterte bærekraftsområder samt en redegjørelse for selskapets håndtering av arbeids- og menneskerettigheter, sosiale forhold, antikorrupsjon og ytre miljø. Både vesentlighetsanalyse og bærekraftrapport er gjennomført og utarbeidet i henhold til Global Reporting Initiatives GRI G4 applikasjonsnivå «Core».