Bærekraft og samfunnsansvar

I Flytoget er vi opptatt av å ta valg som bygger opp under vår bærekraftige strategi. Ambisjonen for bærekraftsatsingen er å bidra til å nå en høy kollektivandel og lønnsom drift. Flytoget skal vise at kommersiell togtransport er mulig.
Flytoget i fart, grønt landskap

Les mer

Flytogets etiske retningslinjer skal sikre god etisk praksis og definere felles standarder for alle ledere, medarbeidere og styremedlemmer i Flytoget.

Global oppvarming som følge av høye CO2-utslipp er en stor utfordring som rammer oss alle. Urbaniseringen skaper muligheter og utfordringer, og en fortetting av Oslo gjør at flere skal forflyttes inn og ut av sentrum.

Kollektivtransport er en viktig bidragsyter i møtet med disse utfordringene. Det viktigste Flytoget gjør, er å legge forholdene best mulig til rette for de reisende slik at flere velger tog fremfor bil til og fra Oslo lufthavn. Siden oppstarten i 1998 har Flytoget bidratt til at kollektivandelen til og fra Oslo lufthavn er på over 70 %, og vi jobber mot målet om 75 % i 2030.

En bærekraftig forretningsmodell

Et sentralt punkt i konsesjonsavtalen vi har med Samferdselsdepartementet, er at Flytoget skal bidra til høy kollektivandel til Oslo lufthavn. Nærings- og fiskeridepartementet er Flytogets eier og har mål om høyest mulig avkastning over tid.

Vår hovedoppgave er å frakte passasjerer trygt, raskt og behagelig mellom Oslo lufthavn og stasjoner på Drammensbanen. Å sørge for at de reisende velger å reise kollektivt til og fra flyplassen, fremfor å kjøre egen bil, er viktig for klimapolitikken. Derfor er vi opptatt av å tilby et attraktivt togtilbud som kjennetegnes av sikkerhet, høy regularitet, førsteklasses materiell, høy frekvens, høy punktlighet, høy servicegrad og forutsigbarhet.

Flytoget samarbeider med aktører i og utenfor jernbanen med mål om et felles løft av kvaliteten i kollektivtilbudet. Vi samarbeider også med aktører utenfor jernbanen for å møte kundenes behov gjennom tilrettelegging for sømløse reiser og integrering av kollektivtilbudet.

Klima, helse, miljø og sikkerhet

I Flytoget jobber vi for å sikre at de reisende blir fraktet på en sikker og ressurseffektiv måte, og i det daglige arbeidet er vi opptatt av å minimere vår klima- og miljøpåvirkning. En miljøvennlig jernbane oppnås gjennom å skape gode kundetilbud som tiltrekker seg kunder som vanligvis ikke er brukere av tog.

Flytogets tog kjører kun på opprinnelsesgarantert elektrisitet og gir dermed ingen utslipp av eksosavgasser, og kontorlokalene vi leier er også forsynt med opprinnelsesgarantert strøm. Togene som er i Flytogets tjeneste er over 20 år gamle, men et omfattende og grundig vedlikeholdsprogram medvirker til å opprettholde både sikkerhet og kvalitet. Flytoget har alltid klima- og miljøaspekter som en del av evalueringer og beslutninger i drift og anskaffelser.

I Flytoget har sikkerhet alltid høyest prioritet, og vi har en nullskadefilosofi med ambisjon om null ulykker med alvorlige skader på mennesker, miljø og materiell.

Engasjerte medarbeidere 

Motiverte og engasjerte medarbeidere er en forutsetning for Flytogets mål om å levere en god service. Vårt HR-arbeid skal bidra til at vi utvikler og beholder eksisterende medarbeidere og tiltrekker oss nye dyktige medarbeidere. Vi har en kultur som er preget av stolthet, lojalitet og engasjement, og er opptatt av å engasjere medarbeidere, mellomledere og tillitsvalgte i relevante prosesser.

I Flytoget har vi alltid vært opptatt av å ha et mangfold av medarbeidere. Dette mener vi er viktig for å ha et godt arbeidsmiljø og skape gode resultater. Vi er opptatt av å en god balanse mellom kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Vi har et bevisst forhold til diskrimineringsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og bestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven.

Etikk og ansvarlig leverandørkjede 

Flytoget skal bidra til en bærekraftig utvikling ved å alltid etterleve gjeldende lovgivning, opptre med god forretningspraksis og motvirke korrupsjon i alle former. Vi er opptatt av å velge produkter og leverandører som balanserer forretningshensyn og hensynet til samfunn og miljø. Vi etterstreber å utøve vår virksomhet på en måte som alltid sikrer forutsigbarhet, etterrettelighet og åpenhet, og vi har etiske retningslinjer for ansatte og leverandører.

Alle Flytogets anskaffelser skal være bærekraftige, og hensynet til miljø- og samfunnspåvirkning skal være inkludert i alle faser av anskaffelsesprosessen. Forholdet til leverandører er preget av åpenhet, ærlighet og troverdighet, og alle anskaffelser skal baseres på konkurranse og likebehandling.

Flytoget følger prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og International Labour Organizations (ILO) åtte kjernekonvensjoner.