Gå til hovedinnholdet

Bærekraft og samfunnsansvar

For Flytoget handler bærekraft om mer enn klima og miljø. Vi ønsker å være med og bidra på områder der vi kan gjøre en forskjell, og samtidig minimere vår påvirkning på de områdene vi bidrar negativt.
Flytoget i fart, grønt landskap

Les mer

Flytogets etiske retningslinjer skal sikre god etisk praksis og definere felles standarder for alle ledere, medarbeidere og styremedlemmer i Flytoget.

Flytogets likestillingsredegjørelse beskriver hvordan Flytoget, i samarbeid med ansattrepresentanter, har jobbet for å fremme likestilling og forebygge diskriminering i året som har gått. 

I Flytoget ser vi bærekraft som en forutsetning for ansvarlig drift og verdiskaping for eier og samfunn. Flytoget ønsker å forebygge og begrense negativ påvirkning eller skade på mennesker, miljø og samfunn som følge av driften.

I Flytoget anerkjenner vi flytrafikkens store innvirkning på den globale oppvarmingen, og er opptatt av å bidra der vi kan for at den delen av reisen vi tilbyr, gjennomføres så miljøvennlig som mulig.  Global oppvarming som følge av høye CO2-utslipp er en stor utfordring for verdenssamfunnet. Å få flere av dem som allerede skal ut og reise med fly til å velge kollektivtransport fremfor å ta bilen, bidrar til et lavere utslipp av CO2. Ved å tilby en attraktiv tilbringertjeneste ønsker Flytoget til å bidra til at flere reiser med kollektivtransport til Gardermoen. Siden 1998 har vi bidratt til at kollektivandelen til og fra Oslo lufthavn er på over 70 %, og vi jobber mot målet om 75 % i 2030.

 

En bærekraftig forretningsmodell

 

Flytoget er et statseid selskap i kategori 1, som betyr at staten har som mål at selskapet skal gi høyest mulig avkastning over tid. Det betyr også at Flytoget skal balansere økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til verdiskapning nå, og i fremtiden.  

Flytogets oppgave er å frakte passasjerer trygt, raskt og behagelig mellom Oslo lufthavn og Drammen. Ved at å tilby et attraktivt tilbringertilbud, bidrar vi til at flere velger tog fremfor privatbil. Dette gjør vi ved å tilby sikre, pålitelige, punktlige, raske og komfortable tog.

Flytoget skal være en betydelig bidragsyter til en høyere kollektivandel gjennom å engasjere seg i utviklingen av fremtidens jernbane, og arbeide for klima- og miljøbevissthet hos kundene. Vi støtter oppunder felleskapets innsats for å legge til rette for god utnyttelse av samfunnets ressurser. 

 

Helse, miljø og sikkerhet

 

I Flytoget er sikkerhet alltid høyeste prioritet i alt vi gjør, og er etterfulgt av punktlighet og service som Flytogets tre prioriteringsregler alle ansatte har med seg i den daglige driften. 

Flytogets sikkerhetspolitikk er basert på en nullskadefilosofi, med en ambisjon om null ulykker med alvorlige skader på mennesker, miljø og materiell. Trafikksikkerheten er et kontinuerlig fokusområde i hele organisasjonen. Sikkerhetsarbeidet består av kompetanseutvikling, styrking av sikkerhetskulturen og implementering av varige forbedringer. 

Vi skal jobbe kontinuerlig for å sikre menneskelige og materielle verdier. I Flytoget skal vi også jobbe for god informasjonssikkerhet for kunder, medarbeidere og leverandører. 

 

Klimaeffektiv togdrift

 

Urbaniseringen skaper muligheter og utfordringer. Fortettingen av Oslo og områdene rundt er allerede godt i gang, og det er ventet at denne vil være betydelig også i årene som kommer. Samtidig er Oslo en stor turistdestinasjon, med ambisjoner om ytterligere turisttilstrømming i årene som kommer. 

Det betyr at det er flere som skal forflyttes inn og ut av sentrum, til og fra landets hovedflyplass. Valg av transportmetode og energikilde for disse vil være av stor betydning for lokal luftkvalitet og forurensing.  

Flytoget jobber kontinuerlig for å sikre at de reisende blir fraktet på en sikker, punktlig og ressurseffektiv måte. Med et attraktivt kollektivtilbud som sikrer at flere av de reisende velger tog fremfor bil, bidrar Flytoget dermed til at den første eller siste delen av reisen er så klimavennlig som mulig. Ved å benytte opprinnelsesgarantert strøm til togene, bidrar Flytoget dermed til lavere utslipp i hovedstaden og områdene rundt, når flere velger tog fremfor bil.  

I Flytoget er vi opptatt av at vi skal bruke våre ressurser med forsiktighet, og vi setter høye miljøkrav og foretar livsløpsvurderinger i aktuelle anskaffelser. Gjennom et slikt arbeid gjør vi en innsats for å redusere vårt klimaavtrykk.  

Gjennom en kontinuerlig oppmerksomhet på reduksjon av selskapets CO2-avtrykk, tilstrebes det å utvikle systemer og teknologi som minsker den eksterne påvirkningen. En miljøvennlig jernbane oppnås gjennom å skape gode kundetilbud som tiltrekker seg kunder som vanligvis ikke er brukere av tog.  

 

Engasjerte medarbeidere

 

Siden oppstarten har vi vært opptatt av å skape motiverte og engasjerte medarbeidere. Motiverte og engasjerte medarbeidere er en forutsetning for Flytogets suksess. Systematisk arbeid og langsiktighet ligger til grunn. Samtidig er gode og trygge arbeidsforhold avgjørende for at våre medarbeidere skal føle seg trygge i jobben og ønsker å fortsette å jobbe i Flytoget. 

Flytoget er opptatt av å sikre mangfold gjennom en god balanse mellom kjønnene, aldersmessig spredning, og rekruttering av medarbeidere med ulik kulturell bakgrunn. Vi vet at et stort mangfold blant våre ansatte er en stor styrke. Det hjelper oss med å forstå kundene, og det hjelper oss med å se omverdenen fra ulike perspektiver. En arbeidsplass der man får muligheten til å være seg selv, er et sted man har det bra og dermed yter sitt beste. Vi tror at en god sammensetning av ansatte med ulik bakgrunn og erfaring skaper bedre ideer og bedre resultater.  

Flytoget er en IA-bedrift, og det er stor oppmerksomhet på forebygging av medarbeideres fysiske og psykiske helse gjennom systematisk HMS-arbeid.

Medarbeiderengasjement og involvering er høyt prioritert hos Flytoget. Dette innebærer tett samarbeid med tillitsvalgte, verneombud, førstelinjeledere og nedsatte arbeidsgrupper, spesielt når det skal tas store beslutninger eller gjennomføres større endringer.

Ved utgangen av 2021 hadde Flytoget 279 årsverk fordelt på 324 medarbeidere. Kjønnsfordelingen av medarbeidere var 129 kvinner og 195 menn. Gjennomsnittsalderen i selskapet var 43 år og gjennomsnittansienniteten var på 10 år.

I 2021 hadde vi medarbeidere med 20 ulike nasjonaliteter i Flytoget. Ikke bare bidrar det til et godt mangfold i selskapet, men også at mange tilreisende til Oslo møter flytogpersonale som snakker deres eget språk og kan gi dem råd og tips til reisen videre, og at vi kan tilby en så god tjeneste som mulig for alle reisende. 

 

Etikk og ansvarlig leverandørkjede

 

Flytoget skal bidra til bærekraftig verdiskaping ved å alltid etterleve gjeldende lovgivning, opptre med god forretningspraksis og motvirke korrupsjon i alle former. På samme måte som vi er opptatt av at våre ansatte skal ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø, har vi forankrede rutiner og tydelige forventninger til leverandører og deres etiske plattform. Flytoget benytter gjennom dette sin innkjøpsposisjon til å jobbe for antikorrupsjon og høy etisk standard. Dette er et kontinuerlig påvirkningsarbeid hvor vi er opptatt av å utelukke leverandører som ikke oppfyller våre høye etiske krav og rettferdige arbeidsvilkår. Flytoget har etiske retningslinjer for ansatte og leverandører. 

Flytoget følger prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og International Labour Organizations (ILO) åtte kjernekonvensjoner, samt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Flytoget har i 2021 igangsatt en prosess for å knytte vår virksomhet tettere opp til samfunnets måloppnåelse på prioriterte bærekraftsområder. Resultatene av dette arbeidet vil bli synlig gjennom 2022.

Mer om våre planer, tiltak og resultater finner du i årsrapporten.

Her kan du også lese mer om våre etiske retningslinjer etiske retningslinjer for leverandører og våre aktsomhetsvurderinger.