Flytogets resultat 2015

Medarbeider bak skrivebord
11 juli 2016
Flytoget leverte i 2015 sitt nest beste resultat i selskapets historie, med en omsetning på 960 millioner kroner og et resultat før skatt på 235 millioner kroner. Med 6,6 millioner reisende og både punktlighet og kundetilfredshet på stabile 97 prosent, fortsatte selskapet sin gode utvikling i 2015.

Flytoget har med sitt produkt og sine tjenester skapt den moderne kundeopplevelsen innen norsk jernbanesektor. Dette har gitt Flytoget en unik posisjon i markedet, særdeles gode resultater og siden oppstarten i 1998; et akkumulert utbytte til eier på 1237 millioner kroner.

I 2015 sto Flytoget for 32 prosent av all transport til Oslo Lufthavn og er med det den største kollektivaktøren til hovedflyplassen, og en sentral bidragsyter for å nå kollektivmålet på 75 prosent innen 2020. Jernbanen står overfor et paradigmeskift med klimautfordringer, befolkningsvekst, konkurranse og nye rammebetingelser. Samtidig bevilges mer midler til jernbanen enn noensinne. For å nå ambisjonen om et lavutslippssamfunn må det utvikles produkter, tjenester og kommersielle konsepter som gjør det enda mer attraktivt å reise kollektivt. Flytogets organisasjon har i året som har gått brukt tid på videreutvikling av sitt tilbud, og beredt grunnen for de tiltakene og de investeringene som skal ta Flytoget inn i fremtiden.

 

Virksomheten

Flytoget driver persontransport på strekningen fra Drammen til Oslo Lufthavn, og har forretningskontor i Oslo sentrum. Flytoget har vært eid av Nærings- og handelsdepartementet siden 2004, og senere Nærings- og fiskeridepartementet siden 2013. Målet med statens eierskap i Flytoget er å oppnå lønnsom togtrafikk som bidrar til en høy kollektivandel til og fra Oslo Lufthavn. Dette gir samfunnsøkonomiske og miljø- og klimamessige gevinster. Flytoget drives på forretningsmessig grunnlag, uten offentlige kjøp.

 

Verdens enkleste reise

Verdens enkleste reise Flytoget har som mål å skape Verdens enkleste reise, en reise som starter fra man går ut døren hjemme til reisens mål er nådd. Gjennom spennende partnerskap både før og etter reisen med Flytoget, skal vi utvikle friksjonsfrie reiseopplevelser. Vår utvikling skal være gjennom innovasjon og teknologi, med kunden i sentrum.

Selskapet har besluttet en historisk satsning for å øke verdien for kundene og attraktiviteten til tilbringertjenesten. Ambisjon er å bidra til å nå det politiske målet om 75 prosent kollektivandel til og fra Oslo Lufthavn innen 2020. I året som har gått har Flytogets organisasjon igangsatt en rekke tiltak og forberedt seg på hvordan selskapet aktivt skal bidra til utviklingen av en moderne og kundefokusert norsk jernbanesektor, og ta reiseopplevelsen til et helt nytt nivå. Se Flytogets årsrapport for 2015 for detaljer.

 

Lønnsomhet

Driftsinntekter og resultat: Driftsinntektene i 2015 ble 960 MNOK (944 MNOK), en økning på 1,8 prosent fra året før. Ordinært resultat før skatt ble 235 MNOK (253 MNOK) som er 18 MNOK lavere enn i 2014.